Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen
BARN OCH SPRÅK I FÖRSKOLAN GLÄNTAN
 

 
Eftersom många av våra barn kommer från olika delar av världen och har svenska som andra språk arbetar vi med språk som utgångspunkt

 
För att barnen skall utveckla ett väl fungerande språk och ett gott ordförråd när de lämnar förskolan lägger vi stor vikt till barnens språkutveckling.

 
Det gör vi genom att:
 • vara lyhörda för barnens intresse och språk
   
   
 • vi samtalar mycket med barnen 

   
 • vi skapar en miljö för att stimulera språket
 
 
Alla språk är betydelsefulla och alla språk ska ha en plats i förskolan. En öppenhet och förståelse för andra språk, kulturer, värderingar och tankesätt är nyckeln till ett fungerande mångkulturellt samhälle.

 
För att utveckla ett språk som tankespråk behöver barnet lära sig exakta ord för ting och händelser. Det är viktigt att barnen får möta ett rikt och varierande språk på en nivå som ligger strax över barnets språkförmåga. De behöver få förklara, reflektera, planera, fantisera och berätta om saker de varit med om.

 
Ett välplanerat språkutvecklingsarbete för alla åldrar är av avgörande betydelse för det enskilda barnets möjligheter att uppnå den trygghet, kunskap och framtidstro de har rätt att erhålla. 
Verksamheten organiseras så att barnen ges möjlighet att använda alla sina språk. 
Att tillägna sig ett språk förutsätter en miljö där man hörs, blir sedd och lyssnad på.

 
Språklig kompetens utvecklas när barnen utnyttjar tidigare kunskaper, erfarenheter och färdigheter i situationer där de är språkligt aktiva. Vi erbjuder den miljön genom att det finns material/saker från barnens hemländer, och att de står tillgängligt för dem. 
Språket är inte enbart är ett sätt att kommunicera utan att språket i hög grad hjälper 
oss att utveckla våra tankar, känslor och empati. Ett sätt att stödja barnens språkutveckling är att låta barnen uttrycka sig med hjälp av skapande aktiviteter. 

 
Vi är hela tiden omgivna av färger som ger oss upplysningar och upplevelser. 
Att rita, måla och skapa i färg är lustfyllt och utvecklande för språket. 
För barn är det viktigt att i lugn och ro få experimentera och fördjupa sig, att få pröva olika tekniker och material, att få samtala om egna och andras bilder. Bilder ger stöd för tanke och språk, det ger också barnen möjlighet att utveckla och använda sin fantasi.

 

 
 • Vi lyfter fram olikheter och mångfalden i barn gruppen och skapar en röd tråd i arbetet.

   
 • Vi uppmuntrar barnen till en dialog med givande och tagande från både barn och oss pedagoger. 

   
 • Vi diskuterar med barnen, förklarar ord och beskriver ting i omgivningen. 

   
 • Vi vill använda språket till att beteckna, identifiera, jämföra. På så sätt får barnen kontakt med en del av de många möten språket kan användas till.
 

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.