Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen

PROJEKT I FÖRSKOLAN GLÄNTAN

Vi arbetar med projekt i mindre grupper 5-6 barn.

Vi utgår från barnens intressen och diskussioner.

Vi ser projekt som ett tillfälle till inlärning och skapande av nya kunskaper.


I deras skapande uppmuntrar vi dem och ger dem möjligheter och verktyg till att utveckla sin kreativitet samt låta fantasin flöda fritt.


Bilden är ett viktigt uttrycksmedel hos oss på Gläntan, ett av de hundra språken som används. Syftet är i första hand att hjälpa barnen att skaffa sig en djupare förståelse för världen, att lära sig se. Genom att utforska olika material uppstår olika utmaningar som får barnen att ta ett kliv till och det ger nya insikter som ger upphov till nya lustfyllda frågeställningar att undersöka. Detta handlar om seendets pedagogik som inte bara handlar om att se utan att tränga in i tingen, tillägna sig, reflektera och kunna ta ställning. Att inse och få en nyfikenhet som leder till kunskap.

I våra verkstadsgrupper som är en stadigvarande återkommande aktivitet flera gånger i veckan låter vi barnen undersöka och arbeta i olika material lera, sand, naturmaterial, papper, oljefärg mm. Allt material står tillgängligt för barnen så att de själva väljer och skapar efter deras fantasi och inspiration.

I det skapande konstnärliga materialet är syftet inte att framställa konstnärliga produkter, utan att erbjuda material utvecklar och fördjupar barns läroprocess. Med hjälp av detta material kan barnen antingen uttrycka eller gestalta redan genomlevd mening/kunskap eller via själva uttrycket pröva och forska efter ny mening/kunskap om och om igen.
Vi arbetar med projekt i små grupper 5 – 6 barn. Vi utgår från barnens diskussioner och intressen. Vi ser projekt som ett tillfälle till inlärning och skapande av nya kunskaper, där utgångspunkter är barnens egna tankar och idéer.
Barnen blir arkeologer som gräver och forskar efter egna svar, där vikten inte finns i svaret utan i själva sökandet.
Vi pedagoger är hela tiden till förfogande för dem, men vi tillrättavisar dem inte.
Vi vill att barnen själva hittar lösningen på ett problem.


Vi läser alltid upp dokumentationerna från gång till gång, så att barnen får en återblick vad de gjort gången innan och det skapas en röd tråd i arbetet.
Projektarbetena sätts upp på speciella dokumentationstavlor som finns över hela förskolan.
Detta blir också ett verktyg, inte bara för att stödja barnens läroprocess utan också ett verktyg för pedagogen. Dokumentationen har också en viktig uppgift för stöd för minnet, vilket är viktigt för inlärningen. Därför är det nödvändigt att barn och pedagoger tillsammans stannar upp och reflekterar över den gemensamma processen.

Barnen och pedagogerna tolkar tillsammans och finner nya vägar.

 

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.